EN RU

Aktualności10.06.2019 4th International Conference on Wood Composites Modification and Machining

W dniach 4-6.09.2019 w Kirach k/Zakopanego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym SGGW w Warszawie „Marymont” odbędzie się 4th International Conference on Wood Composites Modification and Machining. Spotkanie ma na celu przedstawienie i przedyskutowanie aktualnych problemów związanych z modyfikacją i obróbką drewna i kompozytów drzewnych przez specjalistów naukowych, badawczych, pedagogicznych i technologicznych z branży.
Organizatorami Konferencji są pracownicy :Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym i Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie oraz Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie, którzy zapraszają do wzięcia udziału zainteresowane osoby. Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji na stronie http://wtd.sggw.pl/Content/4th-international-conference-on-wood-composites-modification-and-machining.html.

04.12.2018 Informacja o zrealizowaniu projektu nr PBS 2/B5/24/2013 pt. „Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowego materiału termoizolacyjnego, będącego kompozytem styropianu i włókien celulozy pochodzących z recyklingu”.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy zrealizował Projekt w ramach PBS II pt: „Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowego materiału termoizolacyjnego będącego kompozytem styropianu i włókien celulozy pochodzących z recyklingu”

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Projekt realizowany w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH (II konkurs)


Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowego materiału termoizolacyjnego będącego kompozytem styropianu i włókien celulozy pochodzących z recyklingu.


Projekt realizowany w ramach umowy nr PBS2/B5/24/2013 przez Konsorcjum w składzie:
1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. - Lider
2. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego – Konsorcjant

Okres realizacji projektu: październik 2013 - wrzesień 2016
Wysokość dofinansowania projektu: 1 875 000 PLN

Streszczenie:
Celem projektu było opracowanie technologii otrzymywania dotychczas nieznanego materiału do izolacji termicznej i akustycznej, głównie dla budownictwa. Hybrydowy materiał termoizolacyjny (HMT) wytwarzany będzie w procesie termicznego formowania granulek ekspandowanego EPS z wprowadzoną międzyfazą. Międzyfazę stanowić będą mikrowłókna celulozy z recyklingu lub mikrowłókna ligno-celulozy z biomasy, antypireny, środki grzybobójcze oraz spoiwo ułatwiające naniesienie międzyfazy na granulki EPS i scalenie składników kompozytu. Materiał uzyskany według proponowanego rozwiązania posiada parametry mechaniczne i termiczne styropianu (λ<0,040W/mK) oraz opór dyfuzyjny charakterystyczny dla materiałów paroprzepuszczalnych. Opór dyfuzyjny hybrydowego materiału reguluje się ilością i składem opracowanej międzyfazy. Otrzymany materiał będzie korzystny ekonomicznie - redukcja kosztów termoizolacji oraz względy ekologiczne.

Załączniki:


04.10.2018 Opracowanie technologii produkcji nowego typu - rozeznanie cenowe

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii produkcji nowego typu absorbentu wolnego formaldehydu z żywic mocznikowo-formaldehydowych, melaminowo-formaldehydowych i żywic fenolowo-formaldehydowych” zgodnie z wnioskiem nr POIR.01.02.00-00-0001/16, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. planuje realizację zadania dotyczącego wytworzenia absorbentu wolnego formaldehydu na potrzeby zastosowania w trakcie testów przemysłowych.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Szczegóły zapytania:

Proces otrzymywania funkcjonalizowanego nanonapełniacza w postaci modyfikowanego haloizytu powinien obejmować dwa etapy. Zastosowanie wstępnej obróbki minerału za pomocą ultradźwięków ma na celu zdefektowanie jego struktury krystalograficznej, a powstałe wskutek tego działania defekty będą miejscami aktywnymi, ulegającymi modyfikacji wytypowanym związkiem organicznym. W tym przypadku będzie to mocznik, który posiada w strukturze odpowiednie grupy funkcyjne, właściwe do reakcji z wolnym formaldehydem wydzielającym się z żywic mocznikowo-formaldehydowych podczas ich przetwórstwa i użytkowania. Modyfikowany haloizyt powinien być w konsekwencji, jako nanonapełniacz o hybrydowej budowie nieorganiczno-organicznej, znacznie lepiej dyspergowalny w organicznej osnowie polimerowej, a dodatkowo powinien charakteryzować się polepszonymi właściwościami sorpcyjnymi.
Modyfikacja haloizytu przy zastosowaniu ultradźwięków, a później mocznika w ilości wynikającej ze wzoru na jonowymienność haloizytu, pozwoli otrzymać produkt charakteryzujący się następującymi parametrami: BET- 40-45 m2/g, rozmiar cząstek- 130-140 nm, potencjał ZETA przy pH 10 od -30 do -40. Ponadto, analiza SEM/EDS powinna potwierdzić obecność węgla na powierzchni haloizytu.
Modyfikowany tym sposobem haloizyt powinien znaleźć zastosowanie w procesie otrzymywania żywic mocznikowo-formaldehydowych o obniżonej emisji wolnego formaldehydu.
Wytworzenie modyfikowanego haloizytu jest konieczne z uwagi na potrzebę pozyskania absorbenta wolnego formaldehydu w celu zastosowania go w trakcie przeprowadzanych testów przemysłowych. Ilość absorbenta dodawanego do żywicy powinna zawierać się w przedziale 4-5%.

Termin realizacji zadania – 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Dokładne informacje znajdziecie Państwo w załączonym pliku zapytania.

Załącznik do pobrania

brak daty Opracowanie technologii produkcji nowego typu absorbentu...

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie realizuje Projekt dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” „INNOCHEM”, I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Więcej...

11.09.2017r. United States Environmental Protection Agency (US.EPA)

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o. o. w Czarnej Wodzie (Research & Development Centre for Wood-Based Panels) został uznany przez United States Environmental Protection Agency (US.EPA), w ramach regulacji US EPA TSCA Tytuł VI “Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products” („Normy emisji formaldehydu dla tworzyw drzewnych”) z dnia 12.12.2016r, jako jednostka certyfikująca (Third Party Certifier – TPC), która może certyfikować produkty drewnopochodne zgodnie z TSCA Tytuł VI.

Lista uznanych jednostek TPC na stronie: https://www.epa.gov/formaldehyde/recognized-third-party-certifiers-under-formaldehyde-emission-standards-composite-wood
Więcej informacji na temat regulacji na stronie: https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products

05.04.2016r. Mieszkanie na sprzedaż

Mieszkanie 37,28 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Lokalizacja: Czarna Woda, ul. Słowackiego 10/9. Licytacja odbędzie się 05 maja 2016r.

15.03.2016r. Zaproszenie do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert na modernizację i adaptację elementów linii technologicznej.

Brak Zawiadomienie

Działając zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Produktów Drzewnych Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wodzie zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2012 r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowanym przez Pana Mikołaja Budzanowskiego – Ministra Skarbu Państwa, a Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Produktów Drzewnych Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Mirosława Bruskiego – Prezesa Zarządu zawarta została Umowa Sprzedaży Udziałów Spółki Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wodzie.

W związku z powyższym, z dniem 18 lipca 2012 r.:
wygasł stosunek dominacji pomiędzy Skarbem Państwa a Spółką Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Wodzie.

/~/ Mirosław Bruski
Prezes Zarządu
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Przemysłu Produktów Drzewnych Sp. z o.o.

Brak CARBPragniemy poinformować, że 05 stycznia 2012 roku California Air Resources Board (CARB) przyznał Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. status niezależnego kontrolera (TPC – Third Party Certifier) produkcji płyt drewnopochodnych w zakresie emisji formaldehydu o numerze TPC-039.W związku z tym OB-RPPD oferuje Państwu swoje usługi w zakresie prowadzenia nadzoru produkcji płyt drewnopochodnych oraz wykonania badań emisji formaldehydu zgodnie z California Air Resources Board (CARB).

W celu podjęcia współpracy należy złożyć do Zakładu Certyfikacji przy OB-RPPD wniosek o certyfikację wyrobu oraz kwestionariusz wnioskodawcy (dostępne na www.obrppd.com.pl).

Koszty certyfikacji przedstawimy po uzyskaniu od Państwa informacji o ilości wyrobów objętych nadzorem, zakresach grubości i ilości linii produkcyjnych. Ulegną one obniżeniu jeżeli producent posiada badania kwalifikacyjne i przeprowadzoną już wstępną kwalifikację swoich wyrobów.

Nadzór w ramach CARB można połączyć z umowami nadzoru lub kontroli nad innymi płytami drewnopochodnymi o wykończonych powierzchniach, co obniży koszty wizytacji u producenta i poboru prób do badań.

Lista zatwierdzonych firm (laboratoriów) oraz dokument zatwierdzający znajduje się pod n/w adresem:
http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/listoftpcs.htm