EN DE RU

Zakład Certyfikacji


Działając zgodnie z przyjętą przez Dyrekcję OB-RPPD polityką jakości, dostosowania oferty do wymagań naszych klientów oraz osiągnięcia wiodącej pozycji w dziedzinie oceny jakości wyrobów w roku 2009 utworzono w strukturach Ośrodka – Zakład Certyfikacji.
Zadaniem Zakładu Certyfikacji w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. jest bezstronne prowadzenie procesów certyfikacji dla płyt drewnopochodnych i tworzyw drzewnych wg. naszej polityki i systemu zarządzania, które są zgodne z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do oceny zgodności wyrobów. Działalność Zakładu Certyfikacji finansowana jest z wpływów uzyskiwanych od wnioskujących o udzielenie certyfikatów i posiadaczy nadzorowanych certyfikatów. Jednostka nie otrzymuje wsparcia finansowego z zewnątrz.

Zakład Certyfikacji jest akredytowany w Polskim Centrum Akredytacji (AC 156). Działalność certyfikacyjna wyrobów prowadzona jest w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17065:2013-3 „Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi” oraz spełnia szczegółowe wymagania Polskiego Centrum Akredytacji.

Zakład Certyfikacji udziela certyfikatów zgodności z wymaganiami norm krajowych, europejskich, międzynarodowych, oraz innych dokumentów normatywnych. Certyfikat może obejmować wszystkie właściwości wyrobu, które są ujęte w normach i przepisach jak też może być ograniczony do jednej lub kilku wybranych właściwości. Zakład Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych wg dwóch programów certyfikacji typu 3 opracowanych na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-1. Programy zawierają podstawowe informację o procedurach oceny, zasadach udzielania, utrzymywania, rozszerzania lub ograniczania zakresu, zawieszania, cofania lub odmowy certyfikacji; informacje o procedurach rozpatrywania skarg i odwołań. Opis praw i obowiązków zawiera wzór umowy udostępniany wnioskującym. Szczegółowe informację w tym wykaz wydanych certyfikatów i procedura finansowania certyfikacji wraz z cennikiem procesów certyfikacji, udzielane są na życzenie.

Pliki do pobrania:
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zakładu Certyfikacji:

Kier. inż. Mirosław Bruski: mirek.bruski@obrppd.com.pl
mgr. Maria Ostrowska: maria.ostrowska@obrppd.com.pl