EN RU

Zakład Certyfikacji

Działając zgodnie z przyjętą przez Dyrekcję OB-RPPD polityką jakości, dostosowania oferty do wymagań naszych klientów oraz osiągnięcia wiodącej pozycji w dziedzinie oceny jakości wyrobów w roku 2009 utworzono w strukturach Ośrodka Zakład Certyfikacji. Zadaniem Zakładu Certyfikacji w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o. o. jest bezstronne prowadzenie procesów certyfikacji dla płyt drewnopochodnych i tworzyw drzewnych wg. polityki i systemu zarządzania naszego ośrodka zgodnego z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do oceny zgodności wyrobów. Działalność Zakładu Certyfikacji finansowana jest z wpływów uzyskiwanych od wnioskujących o udzielenie certyfikatów oraz posiadaczy nadzorowanych certyfikatów. Jednostka nie otrzymuje wsparcia finansowego z zewnątrz.

Zakład Certyfikacji jest akredytowany w Polskim Centrum Akredytacji (AC 156). Działalność certyfikacyjna wyrobów prowadzona jest w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17065:2013-3 „Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi” oraz spełnia szczegółowe wymagania Polskiego Centrum Akredytacji.

Zakład Certyfikacji może udzielać certyfikatów zgodności z wymaganiami norm krajowych, europejskich, międzynarodowych oraz innych dokumentów normatywnych. Certyfikat może obejmować wszystkie właściwości wyrobu, które są ujęte w normach i przepisach lub być ograniczony do jednej lub kilku wybranych właściwości. Zakład Certyfikacji prowadzi akredytowaną działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych wg programu certyfikacji typu 3 opracowanego na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-1. Program zawiera podstawowe informacje o procedurach oceny, zasadach udzielania, utrzymywania, rozszerzania lub ograniczania zakresu, zawieszania, cofania lub odmowy certyfikacji, a także informacje o procedurach rozpatrywania skarg i odwołań. Opis praw i obowiązków zawiera wzór umowy, który jest udostępniany wnioskującym. Szczegółowe informację, w tym wykaz wydanych certyfikatów i procedura finansowania certyfikacji wraz z cennikiem procesów certyfikacji, udzielane są na życzenie.

Pliki do pobrania:

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zakładu Certyfikacji: